Pressmeddelande FAAC TECHNOLOGIES

Styrelsen för FAAC Spa, moderbolag för FAAC TECHNOLOGIES, har godkänt bokslutet för räkenskapsåret 2022 som visar konsoliderade intäkter på rekordsumman 657 miljoner euro, en ökning med 12,2 % jämfört med föregående år. EBITDA på 107,5 miljoner euro, en ökning med 6,2 % och en rörelsevinst på 71,3 miljoner, en ökning med 7,7 %, fortfarande jämfört med föregående år. Under budgetåret har gruppen FAAC TECHNOLOGIES - branschledande vad beträffar automation och passerkontroll för fordon och fotgängare med 53 företag i 5 kontinenter - fortsatt på sin lönsamma och hållbara tillväxtbana. Framför allt tack vare deras senaste förvärv som garanterar att integration och förbättring av verksamhetens synergier kan fortsätta enligt planerna.

De utmaningar som gruppen har ställts inför är definitivt inte banala, från ökade kostnader för råmaterial och bearbetning (energi och logistik) till svårigheten att skaffa fram elektroniska komponenter. De åtgärder som har vidtagits har dock visat sig vara effektiva för att garantera en kontinuerlig produktion, god supporttjänst för kunderna samt bibehållande av marginalvinsten: bland dessa ska nämnas förstärkningen av lagerförrådet, vilket har varit av avgörande betydelse för att på bästa sätt kunna tillfredsställa en växande efterfrågan och avvärja avbrott i leveranserna med en påföljande effekt på gruppens inkomstresultat.

Utsikterna för 2023 förblir positiva trots de starka spänningarna på geopolitisk nivå och på finansmarknaderna, med goda utsikter för ytterligare tillväxt. Framför allt i branschen parkeringshantering som har lidit av effekterna av de rörlighetsbegränsningar som pandemin påtvingat och från vilken en viktig återhämtning kan förväntas. Även grundat på en redan mycket solid förvärvad orderportfölj.

Under sessionen för bokslutets godkännande noterade styrelsen CEO Andrea Marcellans beslut att lämna in sin avskedsansökan för att välja en annan professionell väg och had tilldelade alla verkställande befogenheter till ordföranden Andrea Moschetti, som nu tillträder tjänsten som Executive Chairman.

Samtidigt med rotationen i gruppens verkställande ledning meddelar företaget en förändring av deras organisationsstruktur, som förutser utnämning av Giovanni d´Abramo, tidigare produktutvecklingschef för linjen Access Solutions till Verkställande Direktör för gruppens affärsenhet samt den nuvarande CFO och Chief Compliance Officer Ezechiele Gallonis utvidgning av sin roll till att omfatta Ledningen av M&A och gruppens extraordinära operationer.

Vår nya organisationsstruktur - säger Executive Chairman Andrea Moschetti - gör det möjligt för gruppen eftersträva deras tillväxtmål med en grundläggande kontinuitet enligt de resultat som uppnåtts under den senaste tiden och i samstämmighet med deras egen vision: bli världsledande när det gäller högpresterande lösningar rörlighet och passerhantering. På ett hållbart sätt”.